Drive Sync

Program na zálohovanie diskov

Program je určený na rýchle vytváranie kópií diskov aditívnou metódou – to znamená, kopírujú sa iba zmeny. Program postupne prechádza stromovú štruktúru zdrojového a cieľového adresára a porovnáva obsah podľa názvu, dátumu a veľkosti. Ak sa oba zhodujú taký súbor sa nebude kopírovať, pretože nebol zmenený. Naopak, ak sa v zdroji nachádza nový súbor, ktorý sa v cieli nenachádza, bude skopírovaný. V prípade že cieľový adresár obsahuje súbor, ktorý sa v zdrojovom adresári nenachádza bude podľa nastavení buď vymazaný alebo ponechaný. V nastaveniach je tiež možné pridať výnimky a správanie sa k nim. Napríklad vynechaj adresár “C:\Windows” a ak taký adresár nájdeš na cieľovom zariadení, tak ho vymaž / ponechaj – podľa nastavenia. Ak sa počas synchronizácie vyskytnú chyby, na konci budú vypísané v logu, spolu s dĺžkou trvania zálohy. Program tiež počíta približnú pozíciu v percentách voči predošlej zálohe (ak pribudli súbory na konci bude viac ako 100%). Ak program uložíte na cieľové médium a/alebo vytvoríte kópiu s iným názvom, bude možné používať viaceré inštancie s rôznymi konfiguráciami (nastavenia sa ukladajú v hosťovskom počítači). V nastaveniach sa tiež nachádza režim simulácie, ktorý umožňuje zobraziť  výpis zmien (červenou farbou), ktoré by sa vykonali v ostrej synchronizácií. V tomto režime sa neprepíše, neskopíruje ani nezmaže žiaden súbor, avšak prázdne adresáre sa v cieľovom umiestnení vytvoria.

Značky:
“+” Pridaný súbor
“~” Zmenený súbor
“-” Odstránený súbor

Varovanie:
Pred použitím tlačidla “Sync” si prosím dobre skontrolujte všetky nastavenia a výnimky a overte si, že zdrojový a cieľový adresár nie sú vymenené. V opačnom prípade budú vaše údaje zmazané, alebo prepísané starou verziou. Za vašu prípadnú stratu údajov nenesiem žiadnu zodpovednosť, program používate na vlastnú zodpovednosť.

Minimálne požiadavky:

Windows: .NET Framework 4
Program nevyžaduje inštaláciu.

Verzia programu:
1.0.0.1 – 29/01/2018

DriveSync

Galéria